NEWS 
本院関係のみ掲載

改組 新 第4回日展  

おめでとうございます

           
日展準会員  澤田 虚遊       本院代表理事   関西書道専門学校 校長    
    
入選者一覧   
会友 山本 一舟   本院常務理事   関西書道専門学校 楷書・実用書教授   
守屋 知昂   本院 理事      
  澤田 月華   本院 理事      
  島村 翠月   本院 理事   関西書芸院副理事長   
  末吉 健心   本院 理事   関西書道専門学校 篆隷・理論教授  
  大瀧 宏舟   本院 理事   関西書道専門学校17期生   
  末澤 蘭渓   本院 理事   関西書道専門学校10期生   
  沼本 游香   本院 理事   関西書道専門学校13期生   
             
新入選 三宅 幽風   本院 評議員      
新入選 濟川 青漣   本院 評議員   関西書道専門学校8期生    
新入選 森山 雅峯